-luovuus ja taide työnohjauksessa (60 op/2v)

Tavoitteet: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille ja ryhmille organisaatioissa, yrityksissä ja työyhteisöissä. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteen mahdollisuuksiin tuoda luovia ratkaisuja työelämän kysymyksiin.

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville aikuisille, esimiehille ja työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjille. Hakijalta edellytetään vähintään amk –tasoista tutkintoa ja 5 vuoden työkokemusta.

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on 40 päivää, joita järjestetään 2-3 pv/kk syys- ja kevätlukukausina kahden vuoden ajan. Koulutuksen aikana tehdään lisäksi harjoittelua ja itsenäistä työskentelyä.

Sisältö: Koulutus perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sekä kokemukselliseen oppimiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään luovien menetelmien ja taiteen mahdollisuuksiin opiskelussa ja työnohjaajana työskentelyssä. Opiskelija kehittää omaa tietorakennettaan suhteessa omiin kokemuksiinsa. Opittava tieto ja taito rakentuvat edelleen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kollektiivisesti reflektoiden. Opinnot edellyttävät opiskelijalta vahvaa sitoutumista.  Opiskelija laatii oman oppimissuunnitelmansa opiskelun alussa. Työnohjauksen ilmiöitä opiskellaan eri taiteiden, luentojen ja vertaisryhmien avulla sekä alan kirjallisuuteen perehtyen. Oppimista syvennetään harjoittelun ja siihen liittyvän työnohjauksen avulla.

Opiskelija saa valmiuksia toimia työnohjaajana sekä organisoida työnohjausta. Hän perehtyy työnohjauksen tietoperustaan ja kykenee soveltamaan sitä työnohjaajana toimiessaan.

Opiskelija perehtyy monipuolisesti taiteiden ja luovien menetelmien mahdollisuuksiin ja käyttöön vuorovaikutuksessa, oppimisessa, työnohjauksessa ja työyhteisötyöskentelyssä.

Opiskelija syventää ja täydentää työnohjauksen osaamistaan. Opinnot koostuvat sekä syventävästä teoriatiedosta että erilaisista ryhmätoiminnoista, joissa opiskelija syventää omaa osaamistaan työnohjaajana.

Pienryhmät:

Ammatillisen kasvun ja itsetuntemuksen pienryhmä

Harjoittelun työnohjausryhmä, jossa pohditaan omaa työnohjaajaksi kasvua, työnohjaustaitojen kehittymistä työharjoittelun aikana sekä teorian yhdistämistä käytännön toimintaan.

Oman työn työnohjausryhmä, jossa tutkitaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja ja työskentelymalleja

Itsenäinen työskentely:

Kirjalliset tehtävät, työnohjaajana harjoittelu, harjoitteluraportit, oma työnohjausmalli, päättötyö, taideopinnot yhdessä taiteen lajissa

Kouluttajat: Kirsi Lybeck, työnohjaaja (STOry), taideterapeutti MA, CAGS
Muita työnohjauksen ammattilaisia tarpeen mukaan

Paikka: Inartes Instituutti, Helsinki

Hakuaika:   Ei avoinna olevaa hakua tällä hetkellä.

Hakemus:   Hakulomake, vapaamuotoinen kirjoitus ja CV.

Lisätietoja: kirsi.lybeck@inartes.fi, Kirsi Lybeck  040 184 6165