Ekspressiivisen taideterapian jatkokoulutus

Taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintokoulutus 2018-2019
ekspressiivinen taideterapia viitekehyksenä.

Peruskoulutuksen suorittaneille. Terapeuttisen työn perusteet. Ohjaustoiminnan perusteet. Ohjaustaitojen kehittäminen. Harjoittelu terapeuttisten ryhmien kanssa. Työnohjaus pienryhmissä. Koulutuksen viitekehys on humanistinen ja ekspressiivinen. Laajuus 60 op, peruskoulutus ja ohjaajakoulutus yhdessä 80 op.

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisen ryhmän ohjaajana ja soveltaa ja käyttää ekspressiivisen taideterapian menetelmiä siinä sekä myös omassa työssä.

Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat terapeuttisen ryhmän ohjausharjoittelua yksin tai pareittain. Koulutus tukee opiskelijoiden ekspressiivisen taideterapian keskeisen teorian ja menetelmien sisäistämisprosessia ja ryhmänohjaustaitojen kehittymistä teoreettisten, menetelmällisten, kokemuksellisten ja työnohjauksellisten opintojen kautta.

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h valinnaisessa taiteenlajissa. Omaa terapiaa käydään yhteensä 50 tuntia. Mukaan voi lukea peruskoulutuksen aikana käydyt terapiatunnit.

Rakenne, sisältö ja tavoitteet:

Koulutus alkaa lokakuussa 2018 ja päättyy syksyllä 2019. Koulutus sisältää yhdeksän kahden päivän pituista koulutusjaksoa (torstai-perjantai).

Koulutuspäivät

  1. 4-5.10
  2. 15-16.11
  3. 3-4.1.2019
  4. 14-14.2
  5. 28-29.3
  6. 16-17.5

7-9. Jaksojen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusjaksot rakentuvat teemojen mukaisesti:

Ohjauksen perusteet ja ohjaustoimet. Ekspressiivisen taideterapian periaatteet ja keskeiset menetelmät. Taiteidenvälinen työskentely muutoksen ja kasvun mahdollistajana. Ohjaajan roolit, taidot ja menetelmät. Ryhmäprosessi ja ryhmädynamiikka. Terapeuttisen ohjauksen ihmiskuva, filosofia ja etiikka. Kaaos ja järjestys elämän ja muutoksen elementteinä. Yhteisötaiteen mahdollisuudet yhteisön haasteissa ja muutoksessa.

Koulutus on kokemuksellista ja interaktiivista. Harjoitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään koko ryhmässä ja pienemmissä työnohjausryhmissä.
Etäopiskelu: Harjoittelua ryhmien kanssa 65 – 100 h. Kotitehtäviä ja pienryhmätehtäviä. Harjoitteluraportit, päättötyö ja taiteellinen esitys.
Ateljeeopinnot yhdessä taiteen lajissa 90 h ja oma terapia kaikkiaan 50 h eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Taideterapeuttisen ryhmän ohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käytyään opiskelija
– hallitsee ekspressiivisen taideterapian keskeisen teorian ja terminologian
– hallitsee ekspressiivisen taideterapian rakenteen ja sen merkityksen
– ymmärtää taideterapiassa käytettävän leikki-, taide- ja rituaalisuuntautuneisuuden merkityksen ja monitaiteellisuuden merkityksen suhteessa työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin
– hallitsee eri taiteen lajien keskeiset menetelmät ja siirtymät taiteen lajien välillä
– tunnistaa ryhmän dynamiikkaan vaikuttavat keskeisimmät ilmiöt ja osaa hyödyntää niitä omassa ohjaustoiminnassa
– osaa rakentaa toimivia taideterapeuttisia kokonaisuuksia ryhmille ja ohjata niitä
– omaa selkeän käsityksen omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan ryhmän ohjaajana
– opiskelija harjoittaa osaamistaan lisäksi yhdessä taiteen lajissa ja soveltaa siinä opittua ohjaustoimintaansa

Haku ja haastattelu.
Kuka voi hakea?

Kuka voi hakea?

Aiemmin suoritettu ekspressiivisen taideterapian perusteet (1 v / 20 op) tarjoaa hyvän pohjan ohjaajakoulutukselle. Se on oman kasvun vuosi, jossa työskennellään taiteidenvälisyyden, ekspressiivisen taideterapian peruskäsitteiden ja menetelmien kanssa ja lisäksi opiskellaan yhtä taiteen lajia. Jatkoon aikovat opiskelijat käyvät lisäksi omaa terapiaa. Jos hakijalla on jokin muu taideterapian koulutus, hän osallistuu peruskoulutuksen johdantokurssiin (1 pv). Jos muu taideterapiakoulutus ei vastaa laajuudeltaan tai sisällöltään Inartesin peruskoulutusta, hän voi suorittaa vuoden aikana puuttuvia osia (esim. ateljee, oma terapia, tai eri taiteet) eri kustannuksella.

Muu koulutus sote-, kasvatusalan, teologian tai taiteen alalta vähintään amk-tasoisena koulutuksena sekä työkokemus.

Haku oheisella lomakkeella ja haastattelut sopimuksen mukaan 20.7.18 mennessä. Valinnat tehdään 6.8.18 ja niistä ilmoitetaan heti.

Koulutuksen hinta: Koulutuksen hinta on 3.800,00 + alv. Hakuhaastattelu maksaa 80,00€. Lukukausimaksut maksetaan erissä. Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu 200,00 € + alv. Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa.

Osallistujat: Koulutus käynnistetään 10-15 osallistujalla.

Valmistuneet: Inartes Instituutin neljän vuoden ekspressiivisen taideterapian koulutuksesta on valmistunut 78 taideterapeuttia ja ohjaajakoulutuksesta 33 taideterapeuttisen ryhmän ohjaajaa. Taidekeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta on valmistunut 24 työnohjaaja. Valmistuneet ovat sijoittuneet psykiatrisiin sairaaloihin, potilasjärjestöihin, kuntoutus- ja hoitolaitoksiin, yksityisiksi ammatinharjoittajiksi, monenlaisiin terveys- ja sosiaalialan tehtäviin, erityisopetukseen ja taideterapian opetukseen.

Lisäkoulutusmahdollisuudet yliopistossa ekspressiivisen taideterapian opiskelijoille:
Inartes Instituutti on hyväksytty sveitsiläisen EGS Yliopiston (EGS University) moduliopetusta antavaksi instituutiksi. EGS:ssä voi suorittaa ekspressiivisen taideterapian M.A. (Master of Arts) –tutkinnon tai jatkotutkinnon CAGS, joka on osa tohtoriohjelmaa.
Inartesin koulutukseen sisältyy EGS:n M.A.-tutkintoon kuuluvat modulit K, F ja P.
Inartesin opiskelijoista on n 15% jatkanut opintoja EGS:ssä. Katso www.expressivearts.egs.edu

Tiedustelut: Kirsi Lybeck kirsi.lybeck@inartes.fi puh 040 184 6165

Osk EXPRESSIVE ARTS INSTITUTE INARTES
Lapinlahden sairaala, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki
Tel. +358 (0)40 7704299 inartes@inartes.fi www.inartes.fi
Y-tunnus 1564566-1

Katso www.expressivearts.egs.edu