Ihmiskäsitys

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija. Terapiaa tarvitaan, kun ihminen ajautuu umpikujaan, toimimattomiin ihmissuhteisiin, joutuu kriisiin, mistä ei selviä omin voimin tai sairastuu psyykkiseen sairauteen. Terapian tarkastelukulma on fenomenologinen, mielenkiintoisia ilmiöitä tutkiva ongelma-ajattelun sijasta. Taiteellista työskentelyä tarkastellaan analogisena elämän kanssa. Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteinen ja työskentely on taiteiden välistä.

Ekspressiivinen taideterapia painottaa luovuuden ja taiteen merkitystä ja niiden mahdollisuuksia löytää ja luoda uusi ratkaisuja. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla.

Kenelle taideterapia sopii

Taideterapia sopii kaikille. Se sopii eri ikäryhmille, psyykkisistä sairauksista kärsiville ja elämän eri ongelmista kärsiville. Ekspressiivistä taideterapiaa käytetään ennaltaehkäisevänä, kuntouttavana ja mielenterveyttä hoitavana menetelmänä.

Taideterapia elvyttää ihmistä aktivoimalla ihmisen luontaista ilmaisua ja monitaiteellisuutta. Se lisää läsnäoloa tässä hetkessä, tässä ja nyt. Taiteen tekemisessä ja sen terapeuttisessa vaikutuksessa on olennaista itse työskentelyprosessi ja sen eteneminen. Taidetyötä ei arvostella eikä arvioida taiteellisten kriteereiden mukaan. Ihmisen kokemus taiteen tekemisestä on olennainen. Työskentely mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittymisen ja onnistumisen elämyksen, joka toimii elämän vahvistajana ja rikastuttajana.

Työskentelytavat

Ekspressiivisessä taideterapiassa työskennellään useiden taiteen lajien kanssa. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. Taiteiden väliseen siirtymään kiinnitetään huomiota. Niinpä voidaan ensin esim. tehdä maalaus, josta kirjoitetaan teksti, joka voidaan esittää draamana. Maalausta voidaan myös puhutella tai se voidaan soittaa, tai päinvastoin musiikki voidaan maalata kuvaksi. Kuva voidaan sitten vaikkapa tanssia. Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen ja –tapojen mukaan. Terapiassa voi myös oppia uusia tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden ylittämiseen.

Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taidetyöskentelyyn siirrytään sopivien harjoitusten kautta. Asiakkaan ei ole pakko työskennellä menetelmin, joita hän ei tahdo. Taiteen tekoon osallistuminen on vapaaehtoista.

Menetelminä voi olla myös taiteen sijasta leikki tai rituaalinomainen työskentely.
Tarkoituksena on aktivoida ja ravita mielikuvitusta ja antaa sille rakennusaineita luoda muotoa ja toimivaa rakennetta sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan.

Terapian kesto

Taideterapiaa annetaan yksilö- ja ryhmäterapiana sekä lyhyenä tai pitkäkestoisena terapiana. Yksilökäynnin pituus on 1 h 15 min. Käyntitiheys on hoidon alkuvaiheessa yleensä kerran viikossa ja jatko kahden viikon välein. Käyntikertojen määrä ja tiheys arvioidaan hoidon alussa ja niitä tarkistetaan hoidon aikana. Hoidon pituus riippuu asiakkaan sairauden tai kriisin syvyydestä ja pitkäkestoisuudesta. Lähete ei ole pakollinen halutessasi osallistua ryhmätaideterapiaan tai yksilötaideterapiaan.

Miten ekspressiivinen taideterapia kehittyi

Ekspressiivisen taideterapian kehittivät 1970-80 -luvuilla Lesley Collegessa USA:ssa opettajina toimineet taideterapeutit Paolo Knill (musiikki), Shaun McNiff (kuvataide), Norma Canner (tanssi ja liike) ja Elizabeth McKim (runous ja kirjoittaminen). He alkoivat pohtia, miksi asiakkaan pitäisi vaihtaa terapiaa ja terapeuttia jos hän tahtoisi ilmaista itseään ja työstää asioitaan esim. kuvan sijasta tanssilla. He pohtivat myös mitä asiakas hyötyisi monitaiteisesta työskentelystä ja millä tavalla eri taiteiden käyttö auttaisi asiakasta enemmän. Tästä kysymyksenasettelusta kehittyi ekspressiivinen taideterapia ja sen intermodaalinen teoria (teoria taiteidenvälisyydestä). Lisätietoja tästä voit löytää sivulta Kirjallisuus.

Ekspressiivisen taideterapian instituutteja alettiin perustaa eri puolille maailmaa 1980-luvulla. Eurooppaan syntyi keskuksia ensin Sveitsiin, Hollantiin, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Saksaan. USA ja Kanada saivat myös omat koulutuskeskuksena. 1990-luvulla syntyi Suomeen Instituutti Inartes sekä instituutit Israeliin, Espanjaan ja ranskankieliseen Sveitsiin. Nykyään ekspressiivisen taideterapian koulutusorganisaatioita on Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Ekspressiivinen taideterapia Suomessa

Suomessa ekspressiivisen taideterapian koulutus alkoi 1994 ensin hollantilaisten Annette Brederoden, Marijke Rütten-Sarisin ja Marleen van der Berghin opetuksessa. Tätä ennen oli Annette Brederode käynyt Suomessa jo 10 vuoden ajan kouluttamassa terapeutteja hahmotaideterapian käyttöön. Ekspressiivisen taideterapian jatkokoulutusohjelmassa myös muiden kansainvälisten kouluttajien, mm. Louis van Marissingin ja Paolo Knillin osuus oli huomattava.

Ensimmäisestä koulutusohjelmasta valmistui kahdeksan terapeuttia vuonna 1999. Näistä osa suoritti Sveitsissä lisäksi taideterapian maisterin tutkinnon ja perusti Inartes Instituutin toteuttamaan ekspressiivisen taideterapian koulutusta.

Inartes Instituutin neljän vuoden ekspressiivisen taideterapian koulutuksesta on valmistunut 78 taideterapeuttia ja ohjaajakoulutuksesta 102 taideterapeuttisen ryhmän ohjaajaa. Taidekeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta on valmistunut 24 työnohjaaja. Valmistuneet ovat sijoittuneet psykiatrisiin sairaaloihin, potilasjärjestöihin, kuntoutus- ja hoitolaitoksiin, yksityisiksi ammatinharjoittajiksi, monenlaisiin terveys- ja sosiaalialan tehtäviin, erityisopetukseen ja taideterapian opetukseen. Parhaillaan ovat käynnissä ekspressiivisen taideterapian peruskoulutus, ohjaajakoulutus (2.v) ja terapeuttikoulutus (3-4.v).

Katso Ekspressiivisen taideterapian peruskoulutus

Katso Ekspressiivisen taideterapian jatkokoulutus

European Graduate School (EGS), Sveitsi

Inartes Instituutti on toimintansa alusta alkaen toiminut yhteistyössä sveitsiläisen yliopiston European Graduate School’in kanssa. Inartes Instituutin antama opetus on hyväksytty osaksi EGS:n maisteriopintoja. Inartesin koulutusohjelmien opiskelijat voivat hakea EGS:n maisteriopintoihin ja saada Suomessa suoritetut opinnot hyväksyttyä osaksi tätä tutkintoa. EGS valvoo Inartesin opetusta Suomessa. Katso tarkemmin sivuilta EGS:n koulutusohjelmat ja EGS module provider.